بلاگ


سمینار آموزشی رنگهای صنعتی

سمینار آموزشی رنگهای صنعتی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

شهرستان چابهار- بندر شهید بهشتی

سمینار اموزشی رنگهای صنعتی

سمینار اموزشی رنگهای صنعتی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پایانه های نفتی ایران - اسکله تی

موم پرایمر جهت مقاوم سازی پوشش میلگرد

موم پرایمر جهت مقاوم سازی پوشش میلگرد ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

مو م پرایمر

موم پرایمر مقاوم سازی استراکچر

موم پرایمر مقاوم سازی استراکچر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

موم پرایمر

موم پرایمر جهت مقاوم سازی بتن

موم پرایمر جهت مقاوم سازی بتن ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

موم پرایمر

مو م پرایمر جهت مقاوم سازی میلگرد

مو م پرایمر جهت مقاوم سازی میلگرد۱۳۹۹/۰۳/۲۶

موم پرایمر

عایق کریستالیزه پایه سیمانی

عایق کریستالیزه پایه سیمانی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

عایق کریستالیزه پایه سیمانی , محافظت از خوردگی سیمان

رنگ نما, اکریلیک پایه آب , شمال نمک آبرود

رنگ نما, اکریلیک پایه آب , شمال نمک آبرود۱۳۹۹/۰۳/۲۶

رنگ نما, اکریلیک پایه آب

رنگ نما پایه آب اکریلیک بندر انزلی

رنگ نما پایه آب اکریلیک بندر انزلی۱۳۹۹/۰۳/۲۶

رنگ نما پایه آب اکریلیک بندر انزلی

 اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان

اوره آمونیاک پتروشیمی لردگان ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پرایمر زینک ریچ اپوکسی + میانه اپوکسی + رویه پلی یورتان

 فولاد جهان آراء بندر خرمشهر

فولاد جهان آراء بندر خرمشهر۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پرایمرزینک ریچ اپوکسی + میانه اپوکسی +رویه پلی یورتان

کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی

کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

نیروگاه برق و بخاردماوند - عسلویه دارای گواهی آزمایشگاهی