واحد کنترل کیفیت


 •  واحد کنترل کیفیت
 •  انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارک فنی به آن ها اشاره شده است.
   اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی كیفیت محصول خروجی و استخراج داده كیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
   اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب به تولید جهت كاهش و یا حذف انحرفات.
   اجرای به موقع كالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و كنترل كیفیت.
   پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی.
   انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل.
   جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
   اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
   اجرای فرآیند كنترل آماری(SPC).
   تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.
   كنترل ابزار و تجهیزات در مواقع معین و ارسال ابزار و تجهیزات آزمایشگاه جهت كالیبراسیون.
   آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به كیفیت.
   پیدا کردن عدم انطباق در محصولات.
   تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج كنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید.
   حفظ و نگهداری ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.
   کلیه مسئولیت های محوله از طرف مدیر مربوطه.
   توقف خط تولید درصورت تشخیص.
   مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.