شناسایی و بررسی عیوب رنگ -7

شکاف برداشتن (cracking)


شکاف برداشتن (cracking)

 

با بخارآب موجود در هوا خشک می شوند  واگر رطوبت نسبی  محیط کافی نباشد بخار آب فرصت کافی برای نفوذ به عمق را پیدا نکرده و آستربه درستی خشک نمیگردد.

           دررنگهای امولسیونی در صورتیکه به سرعت خشک شوند احتمال بروز این عیب زیاد می باشد.

          آسترهای غیر آلی غنی ازروی معمولا برای اعمال روی سطح با ضخامت لایه خشک 75 تا 125 میکرون طراحی شده اند.در صنعت پذیرفته شده است که سطوحی با ضخامت لایه خشک پوشش بیش از 125 میکرون برای ترک خوردگی عمیق مستعد می باشد .

سخت شدن سریع پوششهای غیر آلی غنی از روی موجب می شود که اگر این پوشش برای بار دوم اعمال شود این لایه بع لایه قبلی که کاملا سخت شده است نچسبد .

پیمانکار ممکن اسن در صورتی که ضخامت اولیه آستری کمتر از میزان معین باشد ,چند لایه پوشش به کار برد .دراین حالت همانگونه که ممکن است برای پوشش یک لایه غیر آلی غنی از روی به علت ضخامت بیش از حد ترک خوردگی ,شکست و عدم چسبندگی رخ دهد در مورد پوششهای چند لایه آستری نیز ممکن است این پدیده به علت عدم چسبندگی بین لایه ها اتفاق افتد .

 ترک خوردگی عمقی در قسمتهای پایین پنجره های چوبی به دلیل ورود رطوبت از این نواحی و متعاقب آن انبساط سلولهای چوب دیده می شوند چوب در تابستان و زمستان منقبض و منبسط می شود لذا اگررنگ مورد استفاده انعطاف پذیری لازم را نداشته باشد موجب ترک خوردگی عمقی لایه رنگ می شود .         درمورد رنگ آمیزی سطوح فولاد ی نیز به دلیل انبسا ط و انقباض زیادی که در اثر تغییردمای محیط دارند باید از رنگهای انعطاف پذیر استفاده نمود اعمال رنگ محتوی رزین کوتاه روغنی برسطح فولاد مسلما " منجر به بروز ترک خوردگی عمقی ناگهانی می شود.

به منظور مقایسه میزان ترکهای ریز سطحی از تصاویراستاندارد ASTM D660 استفاده می گردد.

دراین تصاویردو پارامترمطرح است شماره استاندارد وفاکتوری به نام TNO به طور کلی هرچه شماره بیشتر باشد طول ترکها کوتاه تر است عدد TNO دانسیته موترکها را نشان می دهد.

صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام

https://twitter.com/rang_sarv