ماستیک بیتومنی BS.6949:1991

ماستیک بیتومنی سرو رنگ


ماستیک بیتومنی مطابق با BS.6949:1991 :

موارد کاربرد: 

برای کاربرد سرد بر روی سطوح سیمانی و فلزی میباشد که قبلا" با پرایمر پوشش داده شد ه اند .

ویژکیهای اساسی : 

-مقاومت خوب در برابرخوردگی

- ضد آب 

- مقاومت شیمیایی در برابر اسید و قلیا ها با غلظت متوسط 

- قابلیت کاربرد عالی 

https//www.linkedin.com/in/sarv-rang-co