موم پرایمر pw75

مخزن
PW75  یک نوع پوشش پلیمری معدنی مومی شکل است که داخل مخازن فلزی (سالم و زنگ زده)، گالوانیزه،

بتنی و سیمانی آب آشامیدنی اجرا میشود و پس از مومیایی کردن برای همیشه سطوح زیرین خود را در مقابل

انواع خوردگی محافظت می‌کند