شناسایی و بررسی عیوب رنگ -3

ورآمد گی( Flaking )


 

ورآمد گی( Flaking )  3

ورقه ای شدن پوشش

برسطح فلزات کالوانیزه شده

بعضا" مشاهده می شود که پوششهای آلی نظیر ترکیبات اکریلیکی ,اپوکسی و رنگهای آلکیدی از سطوح گالوانیزه به صورت ورقه ای جدا میشوند علت آن است که اکسایش رنگ اعمالی بر روی سطح گالوانیزه موجب کاهش حجم می شود و این مسئله باعث افت چسبندگی پوشش گردیده وفیلم ورقه می شود.

از طرف دیگرفلزروی (Zn) موجود درسطح گالوانیزه ممکن است با مواد آلی رنگ ترکیب شده و صابونهای فلز روی را به وجود آورد که بر قدرت چسبندگی اثرنامطلوب می گذارد وسبب پوسته شدن فیلم می شود .

جهت پیش گیری میتوان از روشهای زیراستفاده نمود :

●استفاده از آستراچ کننده نظیرافزودن اسید به فرمول شیمیایی رنگ باعث اکسید شدن سطوح صاف و درخشان گالوانیزه می شود .

این شرایط باعث ایجاد برآمدگی و پروفیل مناسب بر روی سطح و بهبود چسبندگی پوشش می گردد باید دقت نمود که میزان اسید از یک حد مجاز فراتر نرود معمولا برای پایدارنمودن ترکیب سطح از آستری حاوی وینیل بوتیرال و اسید فسفریک استفاده می شود .

● در صورت تشکیل کربنات روی بر سطح گالوانیزه قابلیت رنگ پذیری سطح مطلوب خواهد بود ولی تشکیل این لایه به زمانی پیش از یکسال نیاز دارد ,بنابر این در رنگ آمیزی سطح گالوانیزه توجه به زمان عملیات گالوانیزه شدن مهم است .

● گاهی تولید کنند گان جهت حفظ وضعیت ظتهری پوشش گالوانیزه و درخشش سطح از آمین کربوکسیلات در روغنهای محافظ بر روی سطح گالوانیزه استفاده می کنند دراین صورت رنگهای آلی به خوبی بر سطحی که روغن داشته باشد قرارنمی گیرد در چنین شرایطی باید قبل از رنگ آمیزی سطح را کاملا تمیز نمود .

● درصورتی که موادآلی حاوی نیتروژن مابین سطح گالوانیزه و پوشش قرارداشته باشد منجربه عدم چسبندگی لابه ها می گردد , نیتروژن و آلاینده های ارکانیکی از محیط ناشی می شوند, نظیر کود شیمیایی در محیط های کشاورزی .

صفحه رسمی لینکدین

صفحه رسمی اینستاگرام

https://twitter.com/rang_sarv